Платформа для швидкого пошуку гуманітарної та волонтерської допомоги в усіх областях України
Детальніше

Volunteering in Kenya with Agape Centre Of Hope

Відбудеться 23 січ. - 16 груд. 2023
Опубліковано 16 січ. 2023
Інтелектуальне волонтерство
Культура та мистецтво
Міжнародне волонтерство

Agape Centre Of Hope (ACoH) is a community development organization fighting poverty through various Volunteering and Community Development programs in Kenya. is a nonprofit and nongovernmental organization established in 2013 in Kenya to promote peace, global citizenship and community development and cultural exchange through international volunteering programs by empowering young people to advance community development and strengthen multicultural understanding increase cooperation between Kenyan communities and people living in developed world through a range of development programs to foster peace and understanding in the world through the exchange of youth.

ACoH is a member of NAVO Network Africa  Volunteer Organization and also a member of EAWANET Network in Africa, world heritage volunteer program under the auspices of UNESCO and UN Habitat which is very active within the youth in action program(now Erasmus+)since 2016 as sending, hosting and coordinating organization.

The volunteers will be involved in any of the following activities:
⚡️ Intercultural education, Art & Wild Heritage
⚡️ Manual work together with community members
⚡️ Development education that would feature awareness on environmental, gender,
formal education & None Formal Education, empowerment of local community with
specific focus on women, men,Children,vulnerable people and the youths.
⚡️ Non formal education including animation on challenges of development
⚡️ ICT infrastructure development at the grassroots in Kenya
⚡️ Face to face meetings with the local people on thorny issues like the repugnant
practice of female genital mutilation that is rampant in some communities in Kenya,
like Kisii, Turkana, Kuria, Maasai and Samburu.
⚡️ Other project will be designed and tailor made to suit the interests of the specific
group that motivated to participate in this project in Kenya

📍 Language: English
📍 Duration of the project: 2 to 3 weeks. The program is running throughout the year.
📍 Orientation: Orientation meeting will take place in Nairobi before proceeding to the project.
📍 Accommodation: volunteer will be hosted in the orphanage hostel, dormitories or host family; electricity
and tap water are available.

This Project Run All Round the Year is Open for Applications All times.

_________________________________________

Ukrainian version 👇

Agape Center of Hope (ACOH) - це організація розвитку громади, яка бореться з бідністю через різні програми розвитку волонтерства та розвитку громади в Кенії. це некомерційна та неурядова організація, створена в 2013 році в Кенії для сприяння миру, глобальному громадянству та розвитку громади та культурного обміну через міжнародні волонтерські програми, надаючи можливість молоді для просування розвитку громади та зміцнення мультикультурного розуміння посилення співпраці між кенійськими громадами та людьми, що живуть у розвиненому світі Завдяки ряду програм розвитку для сприяння миру та розумінню у світі шляхом обміну молоді.

ACOH є членом волонтерської організації Navo Network Africa, а також членом Eawanet Network в Африці, волонтерській програмі Всесвітньої спадщини в рамках існування ЮНЕСКО та ООН, що дуже активно працює в рамках програми молоді в дії (нині Erasmus+) з 2016 року як надсилання , організація хостингу та координації.

Волонтери будуть залучені до будь -якої з наступних активностей:
⚡ Міжкультурна освіта, Art & amp; Дика спадщина
⚡ Ручна робота разом з членами громади
⚡ Освіта з розвитку, яка б демонструвала обізнаність про екологічну, стать,
формальна освіта & amp; Жодна формальна освіта, розширення можливостей місцевої громади з
Конкретний фокус на жінок, чоловіків, дітей, вразливих людей та юнаків.
⚡ Неформальна освіта, включаючи анімацію щодо викликів розвитку
⚡ Розвиток інфраструктури ІКТ на низових у Кенії
⚡ Віч -на -віч зустрічаються з місцевими людьми з тернистих питань, таких як огидна
Практика каліцтва жіночих статевих органів, що поширюється в деяких громадах Кенії,
Як і Кісій, Туркана, Курія, Масаї та Самбуру.
⚡ Інший проект буде розроблений, а адаптариться відповідно до інтересів конкретних
Група, яка мотивувала брати участь у цьому проекті в Кенії

📍 Мова: англійська мова
📍 Тривалість проекту: від 2 до 3 тижнів. Програма працює протягом року.
📍 Орієнтація: орієнтаційна зустріч відбудеться в Найробі, перш ніж перейти до проекту.
📍 Проживання: Волонтер буде приймати в гуртожитку дитячого будинку, гуртожитку або приймаючій родині; електрика
і водопровідна вода доступна.

Цей проект проходить протягом усього року, відкритий для подачі весь рік.

Місце проведення

Nairobi